วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ทักษะชีวิต ความคืบหน้า 1

ความคบหนา ตกตาจากเศษผาเหลอใช

โคมไฟ จากลกโปรงและดายทเหลอ มาประยกตสรางสรรค

สมกทำมอ สปดาหนไดหนาปกเรียบร้อยไปแล้ว

โครงร่าง เศษผ้าทำตุ๊กตาน่ารัก จากพี่ทิพย์

ใช้เครื่องมือช่าง(ลูกหนู) มาขัดให้กะลาเรียบเนียน


เด็กๆ ทุกคนตั้งใจสร้างสรรคืชิ้นงานในทุกๆ สุปดาห์ของคาม "ทักษะชีวิต"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น